Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị:

Thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho Ban Thanh tra nhân dân xã theo Thông tư số 63/2017/TT- BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính mức tối thiểu là 5 triệu đồng/năm (hiện nay tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng/năm là quá thấp).

TRẢ LỜI:

Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định:

“Đối với Ban Thanh tra nhân dân cấp xã: Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do ngân sách địa phương bảo đảm. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, mức tối thiểu 5 triệu đồng/Ban/năm và cân đối cho ngân sách cấp xã để Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động”.

Thực hiện nội dung phân cấp nêu trên, Sở Tài chính đã có Tờ trình số 101/TTr-STC ngày 14/4/2020 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nội dung này sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh, dự kiến trong tháng 7/2020.