Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Xem xét mức phụ cấp đối với Trưởng thôn các thôn sau sáp nhập cho phù hợp đối với thôn đông dân cư và thôn ít dân cư.

TRẢ LỜI:

Tại khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã quy định cụ thể mức phụ cấp hằng tháng của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (trong đó có chức danh Trưởng thôn) theo phân loại thôn, tổ dân phố và đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên. Theo đó, mức phụ cấp của chức danh Trưởng thôn đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên đã được quy định cao hơn so với các thôn, tổ dân phố còn lại, phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh.