Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Hướng dẫn cụ thể việc chi trả cho hoạt động của thôn theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

TRẢ LỜI:

Tại Điều 5 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố), Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn (tổ dân phố) bàn bạc thống nhất việc chi trả cho các hoạt động chung của thôn, tổ dân phố. Sở Tài chính đã có Văn bản số 1375/STC-QLNS ngày 30/9/2019 hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nội dung về việc lập, chấp hành, thanh quyết toán kinh phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.