Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Tỉnh nghiên cứu tiếp tục có chính sách hỗ trợ hoặc có cơ chế, chính sách phù hợp đối với trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đối tượng này không được hưởng phụ cấp, nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động của các đoàn thể và các công việc của thôn, tổ dân phố.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, ở thôn, tổ dân phố có 03 chức danh người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước là: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban Công tác Mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hằng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố và từ đoàn phí, hội phí và các nguồn quỹ khác (nếu có).

Ngày 01/8/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ khi tham gia trực tiếp các công việc của thôn, tổ dân phố theo kinh phí hỗ trợ hoạt động cho thôn, tổ dân phố và từ đoàn phí, hội phí và các nguồn quỹ khác (nếu có).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của cử tri để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về vấn đề này sau khi có hướng dẫn cụ thể của cơ quan Trung ương có thẩm quyền cho phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh và đúng quy định hiện hành.