Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu, có hướng dẫn cụ thể để thuận lợi cho việc làm các thủ tục thay đổi về thông tin trên các hồ sơ, giấy tờ của công dân các xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

TRẢ LỜI:

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân làm các thủ tục thay đổi về thông tin trên các hồ sơ, giấy tờ của công dân các xã khi thực hiện sắp sếp đơn vị hành chính (tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/12/2019). Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân xã ở đơn vị hành chính mới triển khai thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do thay đổi đơn vị hành chính theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương). Do đó khi có các loại giấy tờ, hồ sơ cần thay đổi thông tin liên quan đến việc thay đổi đơn vị hành chính, các cá nhân, tổ chức liên hệ với Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để thực hiện theo quy định của từng lĩnh vực, từng ngành.