Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đề nghị xem xét bổ sung thêm chỉ tiêu đánh giá về các tuyến đường huyện (ĐH), đường tỉnh (ĐT) trên địa bàn các xã là chỉ tiêu bắt buộc vào đánh giá hoàn thành tiêu chí số 02 về giao thông khi công nhận xã nông thôn mới. Cử tri phản ánh, một số xã đã được công nhận hoàn thành chương trình nông thôn mới, nhưng các tuyến đường trục chính của xã là đường ĐH, ĐT hư hỏng nặng nhưng vẫn được công nhận đã đạt nông thôn mới

TRẢ LỜI:

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, quy định tiêu chí số 02 về giao thông được đánh giá theo 04 chỉ tiêu gồm (2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 2.2. Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm); đồng thời phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức độ đánh giá cụ thể đối với từng chỉ tiêu (Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14/4/2017).

Như vậy, việc bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung chỉ tiêu đánh giá liên quan đến thực hiện tiêu chí số 02 về giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Việc cử tri huyện Sơn Dương phản ánh “một số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng tuyến đường trục chính của xã là đường huyện, đường tỉnh hư hỏng nặng” là thực tế. Để khắc phục tình trạng này, cấp huyện cần chủ động hơn trong việc lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình, dự án để ưu tiên hỗ trợ các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn theo kế hoạch hàng năm thực hiện xây dựng, nâng cấp, sửa chửa các tuyến đường trục chính của xã.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Trung ương sẽ tiếp tục xem xét, ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới cho giai đoạn mới. Quá trình xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu, đề xuất ý kiến bổ sung, điều chỉnh nội dung đánh giá tiêu chí giao thông nói riêng và các tiêu chí khác theo Bộ tiêu chí trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của tỉnh, cũng như khả năng áp dụng chung trên địa bàn toàn quốc.