Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể việc đánh giá công nhận hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Hiện nay, chỉ tiêu đánh giá số 2 là xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, chỉ tiêu này mang tính chất định tính khó định lượng. Do không có tiêu chí hướng dẫn cụ thể xem mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đó quy mô thế nào? diện tích sản xuất của mô hình là bao nhiêu? hiệu quả kinh tế của mô hình ra sao?...

TRẢ LỜI:

Để các huyện, các xã chủ động trong việc xây dựng hồ sơ trình thẩm định Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Hướng dẫn số 1282/HD-SNN ngày 29/6/2017 về việc thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, phụ trách theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đối với chỉ tiêu đánh giá số 02 là “xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững”, đã quy định cụ thể các nội dung:

- Quy định các nội dung về mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực dựa trên hợp đồng liên kết như: Hình thức liên kết, thời gian liên kết, giá cả sản phẩm liên kết tiêu thụ,... và đã quy định về hiệu quả kinh tế của mô hình. Đồng thời đã hướng dẫn cụ thể việc xác định sản phẩm chủ lực của xã.

- Quy định thành phần hồ sơ phục vụ công tác thẩm định gồm: Bản sao Hợp đồng, thanh lý hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương (nội dung này có mẫu kèm theo); Báo cáo bằng văn bản về kết quả thực tế của mô hình liên kết,…

Tuy nhiên, các sản phẩm chủ lực ở các xã hiện nay còn có sự khác biệt về quy mô liên kết, diện tích sản xuất, hiệu quả kinh tế và được gắn liền với điều kiện cụ thể của từng xã gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, vì vậy để thúc đẩy phát triển sản xuất theo hợp đồng liên kết, trong hướng dẫn chưa quy định quy mô cụ thể của từng sản phẩm trong mô hình liên kết.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết hơn việc đánh giá công nhận hoàn thành Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó có quy định cụ thể hơn các nội dung theo ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Sơn Dương.