Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn đề nghị:

Quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (điện chiếu sáng, đường giao thông, trụ sở làm việc, trạm y tế, rãnh thoát nước …), để xã Thắng Quân hoàn thành về đích nông thôn mới, đạt các tiêu chí đô thị loại V, đô thị loại IV và thành lập thị trấn huyện Yên Sơn

TRẢ LỜI:

Xã Thắng Quân nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020,  nên việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (điện chiếu sáng, đường giao thông, trụ sở làm việc, trạm y tế, rãnh thoát nước,…) để xã Thắng Quân hoàn thành về đích nông thôn mới, đạt tiêu chí đô thị loại V sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2020.