Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét lại và trả lời dứt điểm cho 28 hộ dân, tổ 22 phường Hưng Thành về việc bồi thường đất bãi ven rệ sông khi xây dựng kè bờ sông Lô.

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra hồ sơ thu hồi đất của 28 hộ gia đình, cá nhân tại tổ 22 (nay là tổ 02), phường Hưng Thành của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các hộ gia đình đã được Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành tổ chức họp xét, kết quả như sau: Phần diện tích đất bãi ven sông Nhà nước thu hồi đối với 28 hộ gia đình không nằm trong diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không đăng ký trong sổ mục kê và thể hiện trên bản đồ địa chính năm 1997 của phường Hưng Thành, các hộ không sử dụng đất liên tục. Vì vậy, đề nghị xem xét việc bồi thường đất cho 28 hộ gia đình, cá nhân là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định “…;trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương;…”

Khoản 5, Điều 17 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ khác quy định “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đã sử dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì được hỗ trợ một lần bằng tiền đối với diện tích đất bị thu hồi; mức hỗ trợ bằng 80% giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất”.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với chủ đầu tư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang) kiểm tra, rà soát tham mưu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Tuyên Quang giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri.