Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Việc thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, ngày 27/11/2017 của Chính phủ “Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý và sử dụng nhà và công sở” áp dụng trên địa bàn xã An Tường trong lĩnh vực xử lý vi phạm về xây dựng ở đô thị gặp khó khăn. Vì theo Luật Xây dựng thì đất ở nông thôn không phải cấp phép xây dựng. Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP không quy định việc xử lý đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, mà quy định xử lý đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Nhưng theo Quy hoạch chi tiết 1/2000 xã An Tường quy hoạch là phường, các xã thuộc thành phố Tuyên Quang là đất ngoại thị thì vẫn phải cấp phép xây dựng theo quy định, dẫn đến việc xử lý xác định hành vi xây dựng không phép, sai phép trong điều khoản của Nghị định 139/2017/NĐ-CP đối với các xã thuộc thành phố còn lúng túng dẫn đến gặp khó khăn trong quản lý và xử lý xây dựng trên địa bàn. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho xã trong thực hiện vấn đề này

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở; quản lý, sử dụng nhà và công sở; kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường thuộc thành phố Tuyên Quang thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.