Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Phường Nông Tiến, Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét, chuyển rừng trồng bằng vốn tự có của hộ gia đình sang rừng trồng sản xuất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, hoặc có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế. Hiện nay, tại xã Đội Cấn và phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang có 170 ha rừng trồng phòng hộ (cây Keo) của 86 hộ gia đình đã đến tuổi khai thác, tuy nhiên thủ tục khai thác còn vướng mắc, nên người dân chưa khai thác được cây trồng

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị chuyển sang loại rừng sản xuất

Việc chuyển loại rừng sang rừng sản xuất (hoặc sang loại rừng khác) phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 18 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017: “Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp; đáp ứng các tiêu chí phân loại rừng; có phương án chuyển loại rừng”. Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang phải được thực hiện ở quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.

Vì vậy, kiến nghị của cử tri xã Đội Cấn và phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang về chuyển loại rừng sang rừng sản xuất sẽ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, kiến nghị tích hợp vào quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia kỳ gần nhất nếu đủ điều kiện theo quy định.

* Về thủ tục khai thác rừng trồng phòng hộ (cây keo)

Rừng trồng phòng hộ được khai thác theo quy định tại khoản 3, Điều 20 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, như sau:

- Điều kiện: “Chủ rừng” phải lập phương án khai thác gỗ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để đủ điều kiện là “Chủ rừng” thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng đồng thời với giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật).

- Phương thức khai thác: Khai thác tỉa thưa cây trồng chính phải bảo đảm mật độ còn lại ít nhất 600 cây/ha và phân bố đều trong lô. Khai thác chọn cây trồng chính cường độ không quá 20% trữ lượng. Khai thác trắng theo băng thì chiều rộng băng không quá 30 m; khai thác trắng theo đám thì diện tích đám không quá 3 ha, tổng diện tích khai thác hằng năm không vượt quá 20% tổng diện tích rừng đã đạt tiêu chuẩn phòng hộ.