Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo và hướng dẫn việc khai thác rừng do nhân dân tự bỏ vốn trồng trên đất rừng phòng hộ

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc khai thác rừng trồng phòng hộ do nhân dân tự bỏ vốn đầu tư trên đất chưa được giao, được thuê theo quy định, gồm: Thông báo số 73/TB-UBND ngày 28/8/2015, thông báo kết luận tại kỳ họp thứ 8 năm 2015; văn bản số 170/UBND-NLN ngày 20/01/2016  về việc quản lý diện tích rừng trồng đầu tư bằng vốn của hộ gia đình, cá nhân trên diện tích đất lâm nghiệp chưa được giao, thuê theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016, quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản, theo đó diện tích rừng các hộ tự bỏ vốn đầu tư trên đất rừng phòng hộ chưa được giao, cho thuê khi khai thác phải được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.