Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét làm rãnh dọc thoát nước hai bên đường đi bến Bình Ca để đảm bảo vệ sinh môi trường.

TRẢ LỜI:

Công trình nêu trên không nằm trong danh mục đầu tư trung hạn của thành phố giai đoạn 2016-2020. Đề nghị của cử tri nêu là chính đáng, tuy nhiên hiện nay kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng của thành phố còn hạn hẹp, chưa thể thực hiện đầu tư được.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xem xét, ưu tiên, cân đối, bố trí nguồn vốn để sớm đầu tư xây dựng công trình.