Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Hướng dẫn việc sử dụng đất lâm nghiệp, nhân dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2005 đến nay chưa được cải tạo để trồng rừng

TRẢ LỜI:

Về việc sử dụng đất lâm nghiệp, chủ rừng thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 59, Điều 60 của Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Tại Điều 3, Thông tư số 23/2013/8TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất, quy định: "Khu rừng tự nhiên ở trạng thái nghèo kiệt (không thuộc rừng núi đá) áp dụng biện pháp cải tạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Thuộc quy hoạch rừng sản xuất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, giao;

2. Có dự án và kế hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt"

 Tuy nhiên, hiện tại các hộ gia đình mới được giao đất, chưa hoàn thiện tục giao rừng. Đồng thời, tại tiết b, điểm 1 Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ, quy định: "Tạm dừng cho phép khảo sát, phê duyệt các dự án mới đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên đến khi hoàn thành rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án trên địa bàn, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Như vậy, rừng tự nhiên là rừng sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, các hộ gia đình có trách nhiệm tiếp tục quản lý bảo vệ đến khi có chủ trương cho cải tạo của Chính phủ và đủ điều kiện được cải tạo theo quy định.