Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu, xem xét nâng mức kinh phí của các tổ chức đoàn thể tại xã, mức kinh phí hiện nay thấp (5.500.000 đồng/năm) không đảm bảo hoạt động.

TRẢ LỜI:

Căn cứ nguồn kinh phí Trung ương khoán theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh được quy định bằng hoặc cao hơn quy định tại Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 và  các văn bản có liên quan, phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh.