Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Khẩn trương triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, để nhân dân được hưởng lợi.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu              số rất ít người giai đoạn 2016-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Lâm Bình rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư, hỗ trợ và kinh phí thực hiện chính sách trong giai đoạn 2016-2025.

Ngày 15/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2889/UBND-KGVX đề nghị Ủy ban Dân tộc thẩm định Đề án. Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 thực hiện trên cả nước, đồng thời là chính sách mới, do vậy, Ủy ban Dân tộc đang tổng hợp chung các địa phương để trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua để tổ chức thực hiện.