Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại thôn Sông Lô 2, thôn Hưng Kiều 3 dọc đường Quốc lộ 2 đoạn thuộc địa phận xã quản lý.

TRẢ LỜI:

Ngày 21/6/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đối với các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ven đường Quốc lộ 2 trên địa bàn xã An Tường đã bị thu hồi một phần diện tích tại Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 25/12/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh để mở rộng đường. Phần diện tích đất đã bị thu hồi không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 19, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang căn cứ các quy định của Nhà nước xem xét, giải quyết, trả lời cụ thể kiến nghị của cử tri theo đúng quy định của pháp luật.