31Công ty kim loại màu thanh toán tiền lương cho công nhân làm việc tại mỏ Antimon (từ tháng 3/2020 đến nay công nhân chưa được trả lương).
32Tỉnh nghiên cứu có biên chế đối với chức danh Văn phòng Đảng ủy xã.
33Xem xét công nhận và có chế độ cho bố đẻ ông Hoàng Văn Nhì, thôn Pác Hóp đã làm bảo vệ cho Bác Hồ khi Bác qua xã.
34Hàng năm, bố trí nguồn kinh phí phù hợp cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở một số địa bàn khó khăn.
35Ban hành hướng dẫn thực hiện việc chi “Bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất việc tăng kinh phí chi thường xuyên hàng năm cho các xã, phường, thị trấn để chi hỗ trợ việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cụ thể đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.
36Tỉnh nghiên cứu có chính sách hỗ trợ cho Trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng hoặc nâng mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia hoạt động của thôn, tổ dân phố; nâng mức chi khác cho các đoàn thể thôn, tổ dân phố để động viên khuyến khích các đối tượng tham gia công tác, tạo điều kiện cho hoạt động tại thôn, tổ dân phố có hiệu quả.
37Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khi diễn tập bắn đạn thật phải thông báo cho nhân dân quanh khu vực trường bắn biết, tránh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
38Có định hướng giải quyết việc làm cho nhân dân tái định cư khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm do nhà nước thu hồi đất.
39UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu các công ty liên doanh, công ty nước ngoài trên địa bàn đảm bảo lương tối thiểu cho người lao động.
40Nghiên cứu giao thêm cho chức danh Công an viên đảm nhiệm một số nhiệm vụ ở thôn, tổ nhân dân vì hiện nay thôn, tổ nhân dân không còn chức danh Phó trưởng thôn, tổ nhân dân.
41Cơ quan chức năng cấp kịp thời, đầy đủ cho xã phôi giấy trích lục giấy khai sinh theo Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
42Bổ sung giáo viên còn thiếu cho các trường THCS, Tiểu học, Mầm non và đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy học của các trường.
43Hỗ trợ kinh phí cho tổ tham gia phòng, chống Covid-19 tại cơ sở.
44Bổ sung giáo viên còn thiếu cho trường Trung học cơ sở Tam Đa.
45Cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, chăm sóc cây cảnh, khuôn viên khu di tích Hoàng Thân tại thôn Quyết Thắng; cắm biển chỉ dẫn vào khu di tích.