1Đầu tư nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn thôn Thái Thịnh, hiện nay điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân.
2Tu sửa, nâng cấp đập Dộc Ổi để phục vụ sản xuất của nhân dân.
3Chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình kè sông Lô làm lại tuyến đường tại thôn Hưng Thịnh do quá trình vận chuyển vật liệu thi công công trình đã làm hỏng toàn bộ tuyến đường của thôn.
4Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp diện tích nhà văn hóa thôn Phú Thọ 2, để nhân dân xây dựng nhà văn hóa.