Ông Nguyễn Văn Huy
Giám đốc Xí nghiệp Thi công cơ giới Đại Phú, Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ
Email:

 Chương trình hành động

Bà Khánh Thị Xuyến
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Email: xuyenhdndtq@gmail.com

 Chương trình hành động